Vakıf Senedi

İSMAİL BEŞİKCİ VAKFI SENEDİ

VAKIF:
Madde 1-Vakfın adı “İsmail Beşikci Vakfı”dır.
İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:
Madde 2-Vakfın merkezi İstanbul İli, Beyoğlu ilçesinde olup, adresi İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak No:21 Kat:1-2    34433 Beyoğlu/İSTANBUL’ dur.

VAKFIN AMACI:

Madde 3- İsmail BEŞİKCİ’nin adını, düşüncelerini ve çalışmalarını yaşatmak; tarih, dil, insan hakları ve bu bağlamda özellikle kadın ve çocuk hakları, ayrımcılık ve ötekileştirme konularında bilimsel, kültürel ve sosyal çalışma ve araştırmalar yapmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:
Madde 4- Vakıf amacını gerçekleştirmek için; “İsmail BEŞİKCİ Kütüphanesi” kurar,  geçmişte yazdığı ve ileride yazacağı kitapları, dergi, kitap, broşür ve benzerlerini yayınlar, her türlü medya iletişim, yayın çalışmaları yapar, amacına uygun gerek kendi başına ve gerekse diğer kurum ve inisiyatiflerle ortak projeler yapar ve uygular, amacına uygun projelere yardım eder, bilim, kültür ve eğitim çalışmalarını kurumlaştırır ve bu çalışmaları tanıtmak amacıyla sempozyum, konferans, panel, seminerler ve organizasyonlar düzenler, İsmail BEŞİKCİ hakkındaki dokümanları toplar, arşiv ve dokümantasyon merkezi, enstitüler, kültür merkezleri ve müzeler kurar, belgesel film ve benzeri filmler yapar, bilimsel, sanatsal ve edebi çalışmaları teşvik için “ İsmail BEŞİKCİ Ödülü”  koyar, başarılı öğrencilere ve araştırmacılara burs verir, benzer çalışmalar yapan ulusal veya uluslar arası kurum, kuruluşlarla işbirlikleri ve ortaklıklar yapar, gerektiğinde vakfın ülke içinde ve dışında şubelerini açar.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
Madde 5- Vakıf amacını gerçekleştirmek için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, kiraya vermeye, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, taşınmazlarını kiralamaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal edindiği ve edeceği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden, kuruluşlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya,  taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI: (Beşiktaş 19. Noterliği’nin 05.09.2011 gün ve 17522 sayısı ile değişik)
Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan;

 1. a) İshak TEPE’ninvakfettiği 000,00(on bin)TL.
 2. b) Talat İNANÇ’ınvakfettiği 000,00(yirmi bin)TL.
 3. c) Abdullah BARAN’ınvakfettiği 000,00(on beş bin)TL.

d)- İbrahim GÜRBÜZ’ün vakfettği: 5.000,TL

e)İsmail BEŞİKCİ’nin vakfettiği;

1- Anakara İli, Keçiören/4 İlçesi, Ada No: 30858, Parsel: 5’te kayıtlı çatı aralı mesken, Değeri : 50.000,00 TL

2- Çorum İli İskilip İlçesi, Hacıpiri Mahallesi, Yol Sokağı, Pafta No: 15, Ada No: 166, Parsel No: 38, 2. Kat, 7 nolu bağımsız mesken,

3- Kişisel arşivi, kütüphanesi, gazete ve dergi koleksiyonu.

4- Yazmış olduğu ve aşağıda belirtilen kitapların telif hakkı ile yazacağı kitapların telif hakkı.

        –     Doğu’da Değişim ve Yapısal Sorunlar Göçebe Alikan Aşireti

–      Doğu Anadolu’nun Düzeni  Sosyo-Ekonomik ve Etnik Temeller

–      Doğu Mitingleri’nin Analizi (1967)

–          Doğu’da Göçebe Kürt Aşiretleri

–          Bilimsel Yöntem, Üniversite Özerkliği ve Demokratik Toplum İlkeleri Açısından İsmail BEŞİKCİ Davası I Danıştay Davaları, İddianameler, Esas Hakkındaki Mütalaa

–          İsmail BEŞİKCİ Davası II Savunma

–          İsmail BEŞİKCİ Davası III Gerekçeli Karar

–          İsmail BEŞİKCİ Davası  IV  Yargıtay’a Başvuru

–          İsmail BEŞİKCİ Davası   V Yargıtay’ın Onama kararı, Tashih-i Karar

–          Bilim Yöntemi

–          Bilim Yöntemi Türkiye’deki Uygulama  I  Kürtlerin Mecburi İskanı

–          Bilim Yöntemi Türkiye’deki Uygulama II  Türk Tarih Tezi, Güneş-Dil Teorisi ve Kürt Sorunu

–          Bilim Yöntemi Türkiye’deki Uygulama III  Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Tüzüğü (1927) ve Kürt Sorunu

–          İsmail BEŞİKCİ Biyografi

–          Bilim Yöntemi Türkiye’deki Uygulama  IV  Tunceli Kanunu (1935) ve Dersim Jenosidi  (1937-1938)

–          Bilim Yöntemi Türkiye’deki Uygulama ve Orgeneral Muğlalı Olayı,  Otuzüç Kurşun

–          Bilim Yöntemi Türkiye’deki Uygulama VI Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Programı (1931) ve Kürt Sorunu

–          Bilim Yöntemi Türkiye’deki Uygulama VII Kürdistan Üzerinde Emperyalist Bölüşüm Mücadelesi 1915-1925

–          Zihnimizdeki Karakolların Yıkılması

–          Devletlerarası Sömürge Kürdistan

–          Bilim-Resmi İdeoloji, Devlet Demokrasi ve Kürt Sorunu

–          Bir Aydın Bir Örgüt ve Kürt Sorunu

–          Savunmalar

–          Ortadoğu’da Devlet Terörü

–          Kürt Aydını Üzerinde Düşünceler

–          Unesco’ya  Mektup

–          Başkaldırının Koşulları

–          Kürt Toplumu Üzerine

–          Hukuksuz Adalet

–          Mahkemelerin Açtığı Yol

–          Bilincin Yükselişi

–          Kirletilen Değerler Demokrasi Barış Kardeşlik

–          Kirletilen kavramlar Bilim Eşitlik Adalet

–          Kendini Keşfeden Ulus Kürtler

–          İşlevsizleşen yasaklar

–          PKK Üzerinde Düşünceler

–          Hayali Kürdistan’ın Dirilişi

–          Ziman, Nasname, Netewe, Neteweperveri

–          Bu Kürtleri Nereden Çıkardın İsmail BEŞİKCİ

VAKFIN ORGANLARI:                                  
Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Mütevelli Heyet
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:
Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerdir.

Mütevelli heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak mütevelli heyete verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir.

Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğine seçim, kalan mütevelli heyet üyelerinin ortak kararı ile yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 9– Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

ı) İsmail BEŞİKCİ Ödülü’nün konusunu, seçiciler kurulunu ve verilecek ödülü belirlemek,

 1. i) Yönetim kurulunun gayrımenkul alım ve satımı ile diğer ayni hakları tesisine, firma ve şirket kurma, firma ve şirket satın alma, firma ve şirket hisselerini satın alma ve satma kararlarını onaylamak,
 2. j) Yönetim kurulunun yurt içinde veya dışında temsilcilik oluşturma kararları ile temsilci atmalarını onaylamak,
 3. k) Vakfın tüzel kişiliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, tasfiyeden arta kalan malların kime ve hangi kuruluşa kalacağı konusunda karar vermek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI: (Beşiktaş 19. Noterliği’nin 15.04.2011 gün ve 9002 sayısı ile değişik)
Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere her yılın Şubat içinde,
b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere her yılın Kasım ayı içinde toplanır.
Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır ve toplantı için aynı çoğunlum aranır.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.
Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:
Madde 11– Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim kuruluna, mütevelli heyet üyesi dışından da üye seçilebilir. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 2 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı 3 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Madde 12– Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. Gayrımenkul alım ve satımı ile diğer ayni hakları tesisi, firma ve şirket kurma, firma ve şirket satın alma, firma ve şirket hisselerini satın alma ve satma için mütevelli heyetinin onayını alır.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

 1. j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 2. k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 3. l) Mütevelli heyetinin onayıyla yurt içinde ve dışında temsilcilik oluşturmak ve temsilcileri atamak,
 4. m) Doğal üyeler dışındaki onur üyeleri kurulu üyelerini seçmek
 5. I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFINTEMSİLİ:
Madde 13– Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

Vakıf yönetim kurulu, belirteceği yetkilerle donatılmış, yurt içinde veya dışında ve belirli idari birim, bölge veya ülkede yetkili olmak üzere temsilciler atayabilir. Ancak temsilcilik oluşturulması ve temsilci ataması, mütevelli heyetinin onayı ile gerçekleşir.

DENETİM KURULU:
Madde 14– Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 1 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

ONUR ÜYELERİ KURULU

Madde 15. Onur Üyeleri kurulu, vakfın ihtiyari organıdır. Vakfın kurucuları ile yönetim kurulu başkanlığını yapmış olanlar, onur üyeleri kurulunun doğal üyeleridir. Vakfın çalışmalarını etkinleştirecek, ülke içinde ve dışında maddi ve manevi desteği ve dayanışmayı güçlendirecek, ulusal ve uluslararası düzeyde ün yapmış kişiler de yönetim kurulu kararıyla onur kurulu üyeliğine seçilebilirler. Onur üyeleri kurulu, çalışmasını kendi tayin eder.

HUZUR HAKKI:
Madde 16– Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKFIN GELİRLERİ:
Madde 17– Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Vakfın amacına uygun, vasiyet yoluyla yapılacaklar da içinde olmak üzere;  gerçek ve tüzel kişilerden alınacak her türlü şartlı ve şartsız nakdi, ayni ve hak bağışları ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:
Madde 18- Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 19– Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ: (Beşiktaş 19. Noterliği’nin 15.04.2011 gün ve 9002 sayısı ile değişik)
Madde 20– Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı, benzeri faaliyetlerde veya hayır işlerinde kullanılmak üzere kime bırakılacağına mütevelli heyeti karar verir.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

VAKIF KURUCULARI:
Madde 21– Vakıf kurucularının adı, soyadı ile vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir.
1- İsmail BEŞİKCİ (T.C. Kimlik No :30994354704)

Mercimek Sokak 19/16 Aşağı Eğlence  06010Etlik/ANKARA
2- İbrahim Gürbüz(T.C. Kimlik No :52993189040)

Akasya 06 Villa 8   Bahçeşehir/Başakşehir/İSTANBUL

3-Talat İnanç(T.C. Kimlik No :33952323392)

Ayrancı Mahallesi Ömür Sokak 30/8 Çankaya/ANKARA

4-İshak Tepe(T.C. Kimlik No :25510376100)

Selimiye Mahallesi Selimiye Cad. 2/12  Üsküdar/İSTANBUL

5- Abdullah Baran(T.C. Kimlik No :49021452030)
Tavaşançalı Beldesi Hürriyet Mahallesi Fırat Sokak 20/2 Kulu/KONYA

GEÇİCİ HÜKÜMLER:
Geçici Madde 1– Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.
1- Başkan İsmail BEŞİKCİ (T.C. Kimlik No :30994354704)

Mercimek Sokak 19/16 Aşağı Eğlence  06010Etlik/ANKARA
2- Başkan Yardımcısı İbrahim GÜRBÜZ (T.C. Kimlik No :52993189040)

Akasya 06 Villa 8   Bahçeşehir/Başakşehir/İSTANBUL

3-Sayman İshak TEPE (T.C. Kimlik No :25510376100)

Selimiye Mahallesi Selimiye Cad. 2/12  Üsküdar/İSTANBUL

4- Üye Ruşen ARSLAN (T.C. Kimlik No :47209670498)

Mimaroba Batıköy Mah. Ulus Sokak M 115 D: 3 Büyükçekmece/İSTANBUL

5- Üye İsmet ERDOĞAN (T.C. Kimlik No :35293820912)
Adliyeciler Sitesi 115/8 Kardelen Batıkent Yenimahalle/ANKARA

Yedek Üye Ahmet ÖNAL (T.C. Kimlik No :25180394732)

Mustafa Kemal Mah. 3004. Cadde Hisarkent Sitesi No: 77 A/11 Blok D: 22 Ataşehir/İSTANBUL

Yedek Üye Köroğlu KARAASLAN (T.C. Kimlik No :25180394732)
Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

Geçici Madde 2– Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Av. Ruşen ARSLAN yetkili kılınmıştır.

Not : Düzenleme şeklindeki vakıf senedi Beşiktaş 19. Noterliği’nde 10.02.2011 tarih ve 3982 ile yapılmış ve yapılan değişikliklerin maddelere yerleştirilmesiyle son halini olan Vakıf Senedindeki değişiklik önerileri kırmızı renkte sunulmuştur.

Paylaşalım